1.    Algemeen

1.1    De Vink Oudshoorn Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht, hierna te noemen: de maatschap. De maatschap is gevestigd te Rijswijk.
1.2    Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene(n) die met een aan de maatschap verbonden advocaat een overeenkomst van opdracht is (zijn) aangegaan.


2.    Opdracht

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de maatschap aanvaarde opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2    Elke opdracht die tot stand komt met een aan De Vink Oudshoorn Advocaten verbonden advocaat wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend.
2.3    Op elke opdracht zijn van toepassing de artikelen 7:400 tot en met 7:413 Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Honorarium en verschotten

3.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.
3.2    De maatschap is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.
3.3    Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.
3.4    Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, basisregistratie personen, kamer van koophandel, e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.
3.5    De maatschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.
3.6 .   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de maatschap bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief te wijzigen, evenwel tot maximaal 10% per jaar.

4.    Toevoeging

4.1 .   Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.
4.2 .   Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is de maatschap gerechtigd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
4.3    Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door de maatschap aan de opdrachtgever doorbelast. Ter zake van deze verschotten zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
4.4    Indien bij indienen van de declaratie van de toevoeging blijkt dat het resultaat van de zaak is dat de opdrachtgever daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) ter hoogte van tenminste 50% van het heffingsvrije vermogen, zal de toevoeging worden ingetrokken. Indien de toevoegingsaanvraag zal worden afgewezen dan wel de verleende toevoeging – al dan niet na het einde van de zaak – zal worden ingetrokken, zal voor de werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de bestede uren en het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.
4.5    De Raad voor de Rechtsbijstand voert na ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging een hercontrole uit. Deze hercontrole kan ertoe leiden, dat er een hogere aan de Raad voor Rechtsbijstand te betalen eigen bijdrage wordt opgelegd dan wel het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten alsnog wordt afgewezen. Bij afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten kan de Raad voor Rechtsbijstand bij de opdrachtgever terugbetaling van de aan de advocaat betaalde vergoeding vorderen dan wel zal de advocaat alsnog zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever in rekening brengen op basis van de bestede uren en het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.

5.    Declareren en betaling

5.1    De maatschap is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschotten aan de opdrachtgever te declareren.
5.2    De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na verzending. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt de factuurdatum als verzenddatum.
5.3    Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
5.4    Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de maatschap, ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 BW dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a BW.
5.5    Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 6:96, lid 4 BW. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.
5.6    De opdrachtgever verleent de maatschap, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden De Vink Oudshoorn Advocaten, die in deze volmacht aan de maatschap heeft verleend, onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de maatschap verschuldigd is.

6.    Aansprakelijkheid

6.1    De beroepsaansprakelijkheid van de aan de maatschap verbonden advocaten is beperkt tot het bedrag waartoe de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
6.2    Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de maatschap aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.
6.3    Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de opdrachtgever de maatschap niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid, die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn van één jaar aan op het tijdstip waarop de opdrachtgever de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.
6.4    De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

7.    Einde van de opdracht

7.1    De opdrachtgever en de maatschap kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2    In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

8.    Archivering

8.1    Het dossier wordt gedurende minimaal vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden bewaard. In deze periode kunnen nog stukken uit het dossier worden opgevraagd. Daarna zal het dossier vernietigd worden.

9.    Geschillen

9.1    Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden behandeld overeenkomstig de op deze overeenkomst van toepassing zijnde kantoorklachtenregeling. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website www.devinkoudshoorn.nl.
9.2    Geschillen, die niet overeenkomstig de in artikel 9, lid 1 bedoelde klachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen aan de rechtbank Den Haag worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.

10.    Inwerkingtreding

10.1    Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 15 juli 2019.